سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

هاشم خدابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران پردیس قم
مجید خدابخش – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

نظر بهاهمیت رفتار شهروندی سازمانی درعملکرد همه سازمانها دراین مطالعه رفتار شهروندی سازمانی اساتید دانشگاه تهران سنجش گردیده است تاکنون مطالعات بسیار محدودی در دانشگاه بعنوان تعلیم دهنده متخصصین دانشی جامعه انجام شده است این مطالعه از نوع پیمایشی می باشد پرسشنامه ها بین ۴۲۰ نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران توزیع گردید با استفاده از پرسشنامه ۲۷ سوالی که از پرسشنامه اورگان گرفته شده بود تحلیل عاملی انجام گردید و ۵ عامل از ۲۷ پرسش استخراج شد ارزیابی اساتید در هر عامل و بطور کلی بررسی گردید برای تعمیم نتایج حاصله به کل از ازمون t استفاده گردید نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد بطور میانگین اساتید دانشگاه تهران دارای رفتار شهروندی سازمانی خوب می باشند.