سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

عباس بهلولوند – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری دانشکده علوم اقتصادی و سیا
سیدکاظم صدر – استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این تحقیق با هدف سنجش درجه رقابت در بازار آب مجن و بررسی نحوه توزیع سهم بازاری میان متقاضیان و عرضه کنندگان صورت گرفته است . به این منظور شاخص های سنجش درجه تمرکز در بازار و شاخص های تبیین کننده نابرابری توزیع با استفاده از اطلاعات مربوط به جامعه حقابه داران حاضر در این بازار محاسبه و به کار گرفته شده اند . نتایج حاصل از محاسبه انواع شاخص های نابرابری و منحنی لرنز نشان می دهد مالکیت حقابه ها در بازار مورد بررسی به اندازه ای خرد و کوچک توزیع شده است که وجود تمرکز و امکان تأثیرگذاری بر قیمت بازار منتفی بوده و به عبارت دیگر بازار آب مجن یک بازار رقابتی است که در آن قیمت از تقابل نیروهایی تعیین می شود که پذیرنده قیمت هستند . نتایج حاصل از توزیع سهم بنگاه ها از مبادلات بازار طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مؤید افزایش برابری با توسعه بازار و گسترش مبادلات است . به بیان دیگر توسعه دامنه بازار و حجم مبادلات نه تنها منجر به بروز زمینه های انحصار نشده است، بلکه فرصتهای بیش تری را برای رقابت عرضه کنندگان و متقاضیان آب فراهم کرده است