مقاله سنجش سازه هاي موثر بر گرايش دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر رشته هاي کشاورزي به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: سنجش سازه هاي موثر بر گرايش دانش آموختگان و دانشجويان سال آخر رشته هاي کشاورزي به اشتغال در بخش تعاون استان خراسان جنوبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموخته
مقاله کشاورزي
مقاله اشتغال
مقاله بخش تعاون
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اورنگي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اشتغال و بيكاري از جمله مقولات اساسي اقتصاد در عرصه جهاني است به گونه اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي جوامع تلقي مي شود. در اين ميان، مسئله اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها نيز اهميت ويژه اي دارد.
تعاونيهاي تخصصي کشاورزي به عنوان سازمانهاي مشارکتي، علاوه بر تواناييهاي قابل توجه درافزايش کمي و کيفي محصولات کشاورزي، نقشي مهم در اشتغال زايي دانش آموختگان رشته هاي مختلف کشاورزي دارند و لذا گسترش اين تعاونيها از اهميت بالايي برخوردار است. تحقيق حاضر نيز بر آن است تا ضمن مشخص نمودن ميزان گرايش دانشجويان و دانش آموختگان به اشتغال در بخش تعاون، به بررسي زمينه ها و عوامل موثر بر گرايش آنها به اشتغال در اين بخش بپردازد.
اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي بوده که از روشهاي همبستگي و علي مقايسه اي در آن استفاده شده است. جامعه آماري آن را دانش آموختگان و دانشجويان ترم آخر سال تحصيلي ۸۷-۸۸ تشكيل مي دهند. با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي، حجم نمونه مورد نياز ۲۰۰ نفر تعيين شد. يافته هاي تحقيق نشان داد نگرش حدود نيمي از پاسخگويان در حد نسبتا متوسط است. نتايج تحليل همبستگي نيز نشان داد كه بين نگرش دانش آموختگان رشته هاي کشاورزي نسبت به اشتغال در بخش تعاون با متغيرهاي دانش و آگاهي آنها، ارايه مشوقها به بخش تعاون، نيازهاي آموزشي، موانع موجود در تشکيل تعاونيها و سن پاسخگويان رابطه معني داري وجود دارد. اين رابطه در مورد دانش و مشوقها مثبت و در مورد نيازهاي آموزشي، موانع و سن پاسخگويان منفي است. همچنين ميان نگرش دانش آموختگان از نظر نوع دانشگاه، مرد يا زن بودن، دانشجو يا فارغ التحصيل بودن و مدرک تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد.