مقاله سنجش «سطح شاهد» مقالات مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران: از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۹۰ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: سنجش «سطح شاهد» مقالات مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران: از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله پزشکي مبتني بر شواهد
مقاله پژوهش داوران همتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني خامنه سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: همتي اسلاملو سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ زنگنه رامين
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: تا پيش از دهه ۸۰ ميلادي اصول درماني کليه رشته هاي جراحي مبتني بر قضاوت شخصي جراحان بود. در دهه هشتاد بحث پزشکي مبتني بر شواهد شکل گرفت و شيوه هاي درماني بر پايه تحقيقات استاندارد استوار شدند. با گسترش دامنه تحقيقات و چاپ مقالات پزشکي، اين سوال مطرح شد که نتايج مقالات تا چه حد قابل اطمينان هستند؟ اين سوال با ارایه سطح شاهد مقاله به مقدار زيادي قابل پاسخ گويي است. هدف از اين مقاله بررسي قدرت و سطح شواهد مقالات منتشر شده در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ بود.
مواد و روش ها: مقالات منتشر شده در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران (۱۳۸۷ – ۱۳۷۴) توسط پنج پزشک، مطابق استانداردهاي مجله جراحي استخوان و مفاصل آمريکا، به طور جداگانه سطح بندي و نتايج مقايسه شدند. در اين نظام ابتدا مقالات به چهار زير گروه درماني، تشخيصي، پيش آگهي و اقتصادي تقسيم شدند و سپس هر کدام در سطوح ۱ تا ۵ قرار گرفتند.
يافته ها: ۵۴% مقالات درماني، ۹% تشخيصي، ۳۵% پيش آگهي و ۲% بررسي صرفه اقتصادي بودند. از نظر سطح شاهد، ۲% در سطح يک، ۸% سطح دو، ۵% سطح سه، ۸۴% سطح چهار و ۱% در سطح پنج قرار گرفتند.
نتيجه گيري: بيشتر مقالات اين مجله از نوع درماني و پيش آگهي و در سطح ۴ بودند. همچنين ميزان مقالات سطوح ۱ تا ۳ در اين نشريه در سال ۱۳۷۴ به بيش از ۳٫۵ برابر در سال ۱۳۸۷ افزايش يافته بود.