مقاله سنجش سطوح کيفيت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با استفاده از مدل لايب کوال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۶۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: سنجش سطوح کيفيت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي با استفاده از مدل لايب کوال
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي کيفيت خدمات
مقاله دانشگاه علامه طباطبايي
مقاله کتابخانه دانشگاهي
مقاله ليب کوآل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي فر سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش سنجش سطوح کيفيت خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي و شناسايي مولفه هايي از خدمت است که در اين کتابخانه نيازمند ارتقا و بهبود هستند. در اين پژوهش از ليب کوآل تي ام (ويرايش نهايي) استفاده شده است. در اين ابزار کيفيت خدمات با ارزيابي شکاف موجود بين سطح حداقل انتظارات با سطح دريافت، و سطح حداکثر انتظارات با سطح دريافت مشخص مي شود، و بررسي معناداري تفاوت بين سطوح، نقاط ضعف و قوت کتابخانه را نشان مي دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است. روش نمونه گيري، تصادفي طبقه اي بوده است و از بين کاربران کتابخانه، ۳۴۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که در مولفه «اثر خدمت»، کتابخانه توانسته است حداقل انتظارات کاربران را برآورده کند. در مولفه هاي «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به عنوان مکان»، کتابخانه نتوانسته حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده کند. پس از آزمون فرضيه ها در تک تک مولفه هاي ليب کوآل، پژوهشگران دريافتند که در هر سه مولفه، بين سطح دريافت با سطح حداقل انتظارات، و بين سطح دريافت با سطح حداکثر انتظارات کاربران از کيفيت خدمات، تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين مشخص شد که به نظر کاربران، مؤلفه کنترل اطلاعات نسبت به ساير مؤلفه ها از اهميت بيش تري برخوردار است.