مقاله سنجش عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت از سکونت در محلات بلافصل ايستگاههاي مترو تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: سنجش عوامل تاثيرگذار بر ميزان رضايت از سکونت در محلات بلافصل ايستگاههاي مترو تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مترو
مقاله محله
مقاله تاثيرات اجتماعي
مقاله تاثيرات ترافيکي
مقاله توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زادگان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوراشليکي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از سيستم جامع حمل و نقل عمومي راهکار مطلوبي براي تحقق حمل و نقل پايدار شهري است. در اين ميان مترو به عنوان يکي از کارآمدترين وسايل حمل و نقل عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد. در کنار ويژگيها و آثار مثبت مترو بر بهبود وضعيت حمل و نقل شهر تهران، اين سيستم مشکلاتي در زمينه اجتماعي، کالبدي و ترافيکي براي ساکنان محلات بلافصل آن، به وجود آورده است.
هدف اين مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي از سکونت در محلات شهر تهران، پس از احداث ايستگاه مترو است. شاخصهاي مورد توجه اين بررسي، شامل ويژگيهاي فردي استفاده کنندگان مترو و همچنين شاخصهاي مطلوبيت کيفيت اجتماعي، کالبدي و ترافيکي است. روش مورد استفاده براي تعيين عوامل موثر بر ميزان رضايتمندي، بهره گيري از مدل رگرسيوني پيش بيني کننده است که ميزان رضايت ساکنين محلات را با شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار، اندازه گيري مي كند. به اين منظور براي دستيابي به هدف مقاله، دو ايستگاه مترو دانشگاه صنعتي شريف و ايستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت ايران، انتخاب و ۱۶۰ پرسشنامه در ميان ساکنين محلات بلافصل آنها توزيع و تکميل شده است. نتايج تحليلي مدل حاکي از آن است که شاخصهاي جنسيت و سن از ميان ويژگيهاي فردي و شاخصهاي مطلوبيت اجتماعي و کالبدي بر ميزان رضايت ساکنين بعد از احداث ايستگاه مترو تاثير گذارند.