سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالباسط بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
فرشید نوربخش – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود تبریزچی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تاکید کشاورزی پایدار بر حفظ اکو سیستم های کشاورزی از آلودگیهای زیست محیطی, استراتژی مدیریت مزارع را به سوی استفاده موثر از بقایای گیاهی و کودهای آلی سوق داده است. بقایای گیاهی و کودهای آلی منبع بزرگی از عناصر غذایی از جمله کربن و نیتروژن, و هم چنین آنزیم ها هستند. با توجه به این که آنزیم ها در مقیاس اکوسیستم تاثیر زیادی بر روند باز چرخ عناصر و هم چنین معدنی شدن پاره ای از عناصر مغذی دارند لذا تعیین مقدار فعالیت آنزیمها در کودهای آلی وارد شده یا بقایای گیاهی و لاشبرگ برگشت داده شده به خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.( ۱).
در این میان با توجه به مشکلات فراوان حاصل از آلودگی های زیست محیطی آب های زیر زمینی و سطحی ناشی از نیتروژن معدنی شده, مطالعه آنزیم های موثر در معدنی شدن نیتروژن از اهمیت دوچندانی برخوردار است. آنزیم ال- آسپاراژیناز نقش مهمی را در معدنی شدن نیتروژن خاک بر عهده دارد. فرانکنبرگر و طبا طبائی برای نخستین بار فعالیت و سینتیک آنزیم ال-آسپاراژیناز را در خاک های با مواد آلی مختلف اندازه گیری کردند( ۳). اما در مورد فعالیت این آنزیم در مواد آلی مختلف و تفاوت احتمالی در تکنیک های اندازه گیری فعالیت این آنزیم با روش ارائه شده
برای خاک, اطلاعی در دست نیست. این کار پیش از این در مورد آنزیم هایی چون اوره آز و آمیداز صورت گرفته است و روش ارائه شده جهت اندازه گیری فعالیت این آنزیم در خاک با اعمال تغییراتی, جهت اندازه گیری فعالیت این آنزیم درنمونه های گیاهی مختلف بکار برده شده است ( ۲). لذا این مطالعه با هدف بررسی سطح فعالیت و تعیین پارامتر های سینتیکی( Km و Vmax) این آنزیم در برخی موادآلی (کود های آلی و لاشبرگ های جنگلی ) و مقایسه با روش تدوین شده جهت آندازه گیری فعالیت این آنزیم در خاک و هم چنین مقایسه نتایج حاصل از مواد آلی مختلف با نتایج فعالیت آین آنزیم در خاک, صورت گرفت.