مقاله سنجش معيار جايگزين شاخص عملکردي راه هاي دوخطه برون شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سنجش معيار جايگزين شاخص عملکردي راه هاي دوخطه برون شهري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راه هاي دوخطه برون شهري
مقاله شاخص عملکردي
مقاله درصد زمان دنباله روي
مقاله سرفاصله زماني
مقاله سطح سرويس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مهيمني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: منصورخاكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه هاي دوخطه برون شهري دو عملکرد جابجايي و دسترسي را در شبکه راه ها فراهم مي کنند. براي تعيين سطح سرويس راه هاي دوخطه دوطرفه از دو شاخص عملکردي درصد زمان دنباله روي، PTSF، و متوسط سرعت سفر، ATS، استفاده مي شود. راهنماي ظرفيت راه ها، HCM2000، به دليل دشواري اندازه گيري ميداني درصد زمان دنباله روي پيشنهاد مي کند که از درصد وسايل نقليه با سرفاصله زماني ۳ ثانيه يا کمتر به عنوان جايگزين آن استفاده شود. اين مقاله به بررسي اعتبار اين معيار جايگزين در ايران مي پردازد. بدين منظور جريان ترافيک در سه راه دوخطه برون شهري داراي ترددشمار تحليل شد. با استفاده از داده هاي ترددشمار در هر يک از اين راه ها، درصد وسايل نقليه با سرفاصله زماني ۳ ثانيه يا کمتر در بازه هاي زماني مختلف اندازه گيري شده و سپس با استفاده از نرم افزار IHSDM جريان ترافيک و شرايط هندسي مسير در هريک از راه هاي مورد مطالعه شبيه سازي گرديد. نتايج نشان داد كه مقادير درصد زمان دنباله روي حاصل از شبيه سازي در محيط نرم افزار با شاخص جايگزين يعني درصد وسايل نقليه با سرفاصله زماني ۳ ثانيه يا کمتر بسيار به هم نزديك است. اين مطالعه نشان داد كه مي توان باتوجه به شرايط ترافيكي و هندسي در راه هاي كشور ايران نيز، از شاخص جايگزين براي اندازه گيري PTSF بهره جست.