سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه فروغی –
عباس اسماعیلی ساری –

چکیده:

استان های گلستان و مازندران جزء مرطوب ترین شهرهای ایران محسوب شده و منابع آب های سطحی و زیرزمینی در این دو استان از کمیت خوبی برخوردار است. ورود آلودگی های شیمیایی از هر نوع باعث در معرض خطر قرار گرفتن انسان ها از طریق استفاده این آبها به منظور شرب و کشاورزی می گردد. به منظور ارزیابی آب های این دو استان از لحاظ آلودگی های شیمیایی شامل آلودگی کلراید و آهن در سال ۱۳۸۴ طی سه فصل بهار، تابستان و پائیز از ۶۳ ایستگاه آب سطحی شامل رودخانه ها، تالاب ها و آب بندان های این دو استان نمونه برداری صورت گرفت. نتایج بیانگر آن بود که مقادیر آهن در این ابها بیشتر از حد مجاز ارائه شده توسط EPA به منظور استفاده کشاورزی می باشد اما غلظت کلراید پایین تر از حد مجاز می باشد. مقایسه ای در مورد سه منبع آبی ذکر شده بین فصول مختلف انجام گرفت تا وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار بین سه فصل در هر یک از مناقع آبی ذکر شده مشخص گردد. همچنین بین تالاب ها، رودخانه ها و آب بندان ها در هر فصل مقایسه ای به منظور بررسی وجود اختلاف معنی دار بین سه منبع آبی در هر فصل انجام شد که نتایج آن در این مقاله بیان خواهد شد.