سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
تورج مهدی زاده – داوشجوی دکترای مدیریت رساوه داوشگاه بیه المللی امام رضا ع مشهد
اکبر نصراللهی – دکترای مدیریت رساوه، عضو هیات علمی داوشگاه آزاد اسلامی تهران
رسول اسماعیلی کیا – دانشجوی دکترای

چکیده:
نقش رسانه ها بطور عام و تلویزیون رسانه ملی ایران بطور خاص در ابعاد سیاسی و اقتصادی جامعه بر هیچکس پوشیده نیست. این نقش می تواند به عنوان یک نقش حمایت کننده و یا یک نقش تضعیف کننده باشد. علاوه بر آن دارای ابعاد مختلفی نیز می باشد که می توان ابعاد و شاخص های اصلی و فرعی مورد نظر را تک تک شناسایی و اولویت بندی نموده و در راستای اهداف از آنها بهره برد. توجه به جامعه اطلاعاتی و اطلاعات و ارتباطات در حوزه علوم اجتماعی از مباحث نوین حوزه رسانه در حل پالش های مربوط به روان سازی برخی ایده ها است. هدف پژوهش حاضر، مرور ادبیات و مطالعه موضوع اسنادی درباره قنش سیمای جمهوری اسلامی ایران در رونق گردشگری مذهبی- که در جامعه شیعیان زیارت نامیده می شود- در خراسان رضوی و شناسایی، تحلیل و اولویت بندی نقش ها با استفاده از قضاوت خبرگان است. رویکرد اصلی این پژوهش تعیین کارکرد عملی بواسطه بهره گیری از کارکرد نظری آمیخته با داشته های جامعه خبرگان انتخابی است. خبرگان انتخابی ۷ نفر از بین اساتید دانشگاهی یا مدیران حوزه رسانه و نیز حوزه گردشگری مذهبی بودند، نتایج کاربردی حاصله نشان داد سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش های مؤثری در ترغیب افراد جامعه برای حضور در اماکن و مقایر متبرکه استان خراسان رضوی دارد و نمره اختصاصی هر نقش نیز استخراج گردید که می تواند راهنمای کاربردی برای مدیران سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت پاگذاشتن عملیاتی به این وادی باشد. علاوه بر نتایج، الگو و روش کار نیز در این تحقیق می تواند رهگشای تعیین موانع احتمالی و تنگناهای پنهان فصل مشترک رسانه و زیارت در جامعه خراسان رضوی باشد.