مقاله سنجش مولفه هاي خدمت گزاري در مديران سازمان هاي دولتي (مبتني بر تئوري ارزشمند رهبري خدمت گزار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۳۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سنجش مولفه هاي خدمت گزاري در مديران سازمان هاي دولتي (مبتني بر تئوري ارزشمند رهبري خدمت گزار)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمت رساني
مقاله تئوري رهبري خدمت گزار
مقاله خدمات دولتي نوين
مقاله سازمان هاي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تئوري رهبري خدمت گزار، به عنوان يک الگوي ارزشمند رهبري و مديريت در قرن حاضر به شمار مي رود. برخورداري مديران از ويژگي ها و خصايص خدمت گزاري مي تواند به اعتماد سازماني، رضايت و خشنودگي شغلي، رفتارهاي شهروندي سازماني، عملکرد، توانمند سازي، تعهد و وفاداري سازماني و ايجاد نشاط در محيط کار منجر شود.
در اين مقاله سعي شده است با توجه به ادبيات تحقيق و ويژگي هاي ارايه شده توسط نويسندگان مختلف بر اساس نمونه اي شامل مديران و کارکنان در سازمان هاي دولتي، ويژگي ها و مولفه هاي خدمت گزاري در مديران بر مبناي تئوري ارزشمند رهبري خدمت گزار مورد سنجش و بررسي قرار گيرد. نتايج تحقيق نشان دهنده پايين بودن ميانگين نمره ابزار اندازه گيري ويژگي هاي خدمت گزاري در مديران و هم چنين وجود اختلاف ميان ادراک مديران و کارکنان در ويژگي هاي خدمت گزاري مي باشد.