مقاله سنجش ميزان تاثير اصوات انفجاري بر آستانه شنوايي سربازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: سنجش ميزان تاثير اصوات انفجاري بر آستانه شنوايي سربازان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوديومتري
مقاله تيراندازي
مقاله ضربه صوتي
مقاله کاهش شنوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجابي ميرعبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي نسب منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترين آن ها کاهش شنوايي است. مهم ترين بخشي که تحت تاثير صوت صدمه مي بيند، سلول هاي مويي خارجي حلزون گوش است. يکي از گروه هاي مواجه با اصوات انفجاري، سربازان هستند.
روش کار: اين مطالعه بر روي تعدادي از سربازان سالم از نظر شنوايي انجام شد. ميزان شنوايي قبل و بعد از تيراندازي در فرکانس هاي مختلف در هر دو گوش راست و چپ بررسي و آستانه شنوايي توسط دو روش PTA وOAE   مورد ارزيابي قرار گرفت و در پايان داده هاي هر دو روش مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: بين آستانه شنوايي قبل و بعد از تيراندازي براي گوش راست و چپ در فرکانس ۴۰۰۰  هرتز و بالاتر تفاوت وجود دارد ولي در فرکانس هاي پايين تر اين اختلاف ديده نمي شود و همين طور توسط OAE اختلاف معني داري قبل و بعد از تيراندازي مشاهده شد.
نتيجه گيري: صوت بلند ناشي از تيراندازي مي تواند بر روي شنوايي فرکانس هاي بالا اثر سويي داشته باشد.