سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا کسری – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین
صغری غلامعلی زاده – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین
محمد رهنما – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین
زهره دانا اصفهانی – مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین

چکیده:

کشور ما ایران و از جمله استان قزوین بر روی کمربند زلزله قرار گرفته است , همچنین استان قزوین بدلیل واقع شدن برروی دامنه رشته کوههای البرز ‚ در معرض بروز سیل نیز می باشد ‚ ایران یکی از ده کشور حادثه خیز جهـان اسـت و از ۴۰ نوع حادثه طبیعی که در جهان به ثبت رسیده ‚ ۳۰ نوع متعلق به ایران است . در طول ۳ دهه گذشته ‚ میزان وقـوع بلایـا در ایران ۳ برابر و خسارت مالی ناشی از آنها ۸ برابر شده است . مهمترین بلای طبیعی قرن بیستم کـه درایـران رخ داد زلزلـه ۳۱ خرداد سال ۶۹ در استانهای گیلان و زنجان بود که ۴۵ هزارکشته و هزاران مجروح و بی خانمان بر جای گذاشت و مهیـب تر از آن زلزله سال ۸۳ بود که در بم اتفاق افتاد و متعاقب آن ۴۲ هزار کشته و هزاران مجروح در پی داشت . مواد و روشها : مرحله بندی اقدامات مورد نیاز در زمان قبل از بحران ‚ زمان وقوع بحران ‚ حین بحران و پس از آن که مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی در مرحلـه قبـل از بحـران و آمـادگی هـای لازم مـورد سـنجش و ار زیـابی قـرار گرفتـه اسـت . آمادگیهای مورد نیاز در زمینه های ذیل است : تامین نیروی انسانی مورد نیاز در زمان بحران – تجهیزات مورد نیاز بحران – فضای فیزیکی مـورد نیـاز و در صـورت کـافی
نبودن فضای فیزیکی در نظر گرفتن فضای اضافی یا برپایی چادرهای صحرایی که در این مرکز به علت فضای کـم و محـدود آن سالن تربیت بدنی اداره گاز که مشرف به درب ورودی بیمارستان لست در نظر گرفته شده است . ضـمنا سـالن مـذکور از نظر تجهیزات , نیروی انسانی , تقسیمات فضای داخلی سالن و … مورد بررسی کامل قرار گرفته است . فراخوانی پزشکان – پرستاران و خدمات توسط سوپروایزر وقت و مدیران عصرو شب . تهیه فلوچارت باز جهت بیمارستان برای آگاهی کلیه پرسنل از موقعیت و وظیفه خود در بحران برگزاری مانور جهت اطلاع از کاستی ها و نواقص تهیه ۱۰۰۰ پرونده و دستبد مشخصات جهت مصدومین بحران یافته ها و نتایج : علیرغم جل سات متعدد کمیته سوانح و حوادث غیر مترقبه مرکز و حضور نماینده ستاد حوادث غیـر مترقبـه
استان هنوز تجهیزات مورد نیاز سالن تربیت بدنی اداره گاز برای مصدومین احتمالی بحران تهیه شده است . همچنین علیرغم مکاتبات قبلی با حوزه معاونت درمان استان همکاری لازم جهت برگ زاری مانور در مرکز نشده اسـت . لـذا بـا توجه به قرار گرفتن این استان بر روی گسل زلزله و در معرض سیل بودن آن لازم اسـت تمهیـدات ویـژه ای توسـط دانـشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان صورت گیرد تا در صورت بروز بحران بیمارستان خود دچار بحران کاستی ها و نواقص نشود . ضمنا حمایت مالی توسط ستاد حوادث غیر مترقبه در وزارتخانه ضروری می باشد .