سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سیده پریسا یوسفی – دانشگاه پیام نور، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:
تحقیق پیش رو به بررسی قابلیت اطمینان وبسایتهای کسب وکار الکترونیک داخل کشور می پردازد. شش وبسایت توسط ۵ارزیاب متخصص و ۵۵ مصرفکننده ارزیابی شدند. در یک طرح تحقیق توصیفی و همبستگی، ۵ ارزیاب این وبسایتها را بوسیلهپرسشنامهای مطابق با مدل EBTI که توسط جان هالسی ۰۲۰۲ طراحی شدهاست بررسی کردند . گروه دوم نیز همان وبسایتها را بررسی کردند و به پرسشها پاسخ دادند. برای بررسی و آنالیز اطلاعات از آزمون تحلیلواریانس یکطرفه و نیز آزمون همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ استفاده شدهاست. نتایج آماری نشان دادند که از نظر هردو گروه تفاوت قابلملاحظهای بینقابل اطمینانبودن وبسایتهای کسبو کارالکترونیک وجود دارد، اگرچه بین نتایج ارزیابی متخصصین و عموم مصرفکنندگان همبستگی پایینی وجود دارد. نتایج این تحقیق برای مالکان کسبوکارهای الکترونیکی، مصرفکنندگان، خریداران آنلاین و طراحان وبسایتها کاربرد دارد.