سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نجابت – محقق و مدرس مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه و دانشجوی کارشناسی ارشد MB

چکیده:

این نوشتار مدلی جهت سنجش میزان موفقیت پروژه ارائه می دهد . بدین منظور ابتدا موفقیت را معنا کرده و ابعاد اصلی آنرا تبیین می نماید . دو بعد مطلوبیت و تعمد به عنوان ابعاد اصلی موفقیت مطرح شده اند. بعد مطلویبت اشاره به میزان تحقق انتظارات ذی نفعان دارد . برای سنجش ا ین انتظا رات مدل جامعی ارائه شده است . بعد تعمد اشاره به ا ین واقعیت دارد که موفقیت با ید با برنامه ر یزی و نیت قبلی حاصل شده باشد . لذا تحقق آن درگرو حضور سازوکارهای مشخصی در پروژه می باشد . به منظور بررسی وجود و کفایت این سازوکارها مدل جامعی معرفی شده است.