مقاله سنجش و ارزيابي ميزان موفقيت و کارايي شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهر جديد صدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش و ارزيابي ميزان موفقيت و کارايي شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهر جديد صدرا)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جديد صدرا
مقاله مادر شهر شيراز
مقاله رضايتمندي ساکنان
مقاله سرريز پذيري جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزي خدارحم
جناب آقای / سرکار خانم: افراسيابي راد محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتقال تکنولوژي و توسعه صنايع بزرگ، گسترش راه هاي ارتباطي، امکانات فرهنگي و ساير جاذبه هاي فريبنده در شهرهاي بزرگ، پيامدهايي نظير خالي شدن روستاها، تبديل روستاها به شهرهاي کوچک، همچنين تبديل شهرهاي کوچک و مياني به شهرهاي بزرگ و افزايش تعداد شهرها را سبب گرديده است. گسترش بي رويه و سريع، تراکم و تمرکز بيش از حد جمعيت در شهرهاي بزرگ سبب گرديده است که اين شهرها قادر به تداوم حيات سالم شهري نبوده، در واقع توان ارایه خدمات لازم براي ساکنان خود را نداشته باشد. با توجه به اين مسایل در شهرهاي بزرگ و براي توزيع رشد متعادل اقتصادي و اجتماعي و کنترل بي رويه آنها، ايجاد شهرهاي جديد پيرامون شهرهاي بزرگ در جهت کاهش جمعيت و جاذبه هاي آنها در فاصله مناسب از شهرهاي بزرگ پيشنهاد گرديده است. شهر جديد صدرا در فاصله ۱۵ کيلومتري شمال غربي شيراز، به عنوان اولين شهر جديد در ناحيه شهري شيراز به منظور ساماندهي نظام سکونت و جذب سرريز جمعيتي مادرشهر شيراز و کاستن از بار مشکلات اين شهر ايجاد گرديده است. اين مقاله به بررسي ميزان عملکرد شهر جديد صدرا در جذب سرريز جمعيت مادر شهر شيراز و ميزان رضايتمندي ساکنان اين شهر مي پردازد. روش تحقيق در اين پژوهش، مبتني بر مطالعات کتابخآنهاي و اسنادي، مشاهدات ميداني، مصاحبه و به دست آوردن داده ها، از طريق پرسشنامه و تجزيه و تحليل اطلاعات با نرم افزار SPSS  صورت پذيرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که: تعداد زيادي از خانوارهاي ساکن در شهر جديد صدرا سرريز جمعيت شهر شيراز هستند؛ از جمله دلايل مهم مهاجرت خانوارها به شهر جديد صدرا؛ ارزان بودن زمين و مسکن بوده است. ميزان رضايت ساکنان شهر جديد صدرا در حد بسيار پاييني قرار دارد و بالاخره اين که، ۱/۶۱ درصد ساکنان شهر جديد صدرا، تمايلي به اقامت دايم در اين شهر ندارند. بر اساس يافته هاي پژوهش، ميان مدت زمان اقامت و ميزان رضايتمندي از شهر جديد صدرا، احساس تعلق مکاني و اقامت دايم در آن، کاسته شدن مشکلات و تمايل به ماندن دايم، تسهيلات و تجهيزات شهري و ميزان رضايتمندي از اين شهر و ساير متغيرها که در ادامه تحقيق خواهد آمد، رابطه معناداري وجود دارد.