سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سمینار آدکا – ترویج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاجر شفیعان – کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علو
پروین رضایی –

چکیده:

تیم برزنزلی با اختراع وب و ویژگی های منحصر به فرد، انقلاب شگرفی در عرضه اطلاعات به وجودآورد. اینترنت به عنوان ابزاری که بازیابی سریع و آسان را فراهم میسازد، از سوی کاربران
بسیار مورد استفاده قرارمی گیرد. آنان معمولاً بدون توجه به معیارهای ارزیابی انتقادی هر آنچه را که در اینترنت بازیابی می کنند معتبر می شمرند و در مطالعات خویش مورداستفاده قرار می دهند. تنوع مطالب در وب امروزه قسمت مهمی از جستجوی علمی در دانشگاه را در بر می گیرد. این مقاله به ارزیابی دیدگاه انتقادی نسبت به اطلاعات بازیابی شده از اینترنت توسط اعضای علمی، دانشجویان وکتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمان می پردازد.
روش کار: در این مقاله از ۱۱۳ نفر از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کتابداران توسط پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفته اند سپس توسط نرم افزار spss مورد ارزیابی قرارگرفت.
نتایج: حدود ۹۰/۵ درصد از اعضای هیأت علمی بدون وجود هیچ دیدگاه انتقادی منابع جستجو شده را به عنوان مرجع استفاده می نمایند. تقریباً ۵% مطالب حاصل جستجو را مورد ارزیابی قرار می دهند. ۹۵% دانشجویان هر مطلبی را که از اینترنت جستجو می کنند، بدون ارزیابی اطلاعات به آن استناد می نماید.
نتیجه گیری: عدم آشنایی کافی استفاده کنندگان با مهارتهای سواداطلاعاتی- به ویژه مهارت پنجم توانایی مقایسه و ارزیابی اطلاعات بازیابی شده- می باشد، باعث عدم توانایی استفاده کنندگان مورد مطالعه و اعتبارسنجی اطلاعات بازیابی شده می باشد ارتقاء این توانایی بطور آشکار اعضای هیأت علمی و دانشجویان و بطور محدود در کتابداران مورد نیاز می باشد.