مقاله سنجش پايداري سکونتگاه ها در مخروط افکنه ها مطالعه موردي: دشت جوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: سنجش پايداري سکونتگاه ها در مخروط افکنه ها مطالعه موردي: دشت جوين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخروط افکنه
مقاله پايداري
مقاله سکونتگاه روستايي
مقاله دشت جوين
مقاله آب
مقاله اراضي کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستاني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخروط افکنه ها از عوارض مهم ژئومورفولوژيکي و ميراث تغييرات دوره کواترنر بوده که با تامين آب و خاک کافي بستري مناسب براي فعاليت هاي انساني به شمار مي روند. دشت جوين به عنوان يکي از قطب هاي کشاورزي استان خراسان رضوي با وجود مخروط افکنه هاي متعدد يکي از کانون هاي سکونت بشري از گذشته هاي دور محسوب مي شود. هدف از اين تحقيق جستجوي ارتباط بين نهاده هاي طبيعي موجود بر روي مخروط افکنه ها و پايداري سکونتگاه هاي روستايي مي باشد، براين اساس نتايج نشان مي دهد که رابطه اي معنادار قوي بين داده هاي طبيعي مخروط افکنه ها يعني آب و اراضي کشاورزي و روند تحولات جمعيت در دوره ۸۵-۱۳۵۵ به عنوان يکي از پارامترهاي سنجش پايداري سکونتگاه هاي روستايي وجود دارد. به نحوي که ميزان همبستگي بين سرانه اراضي کشاورزي و رشد جمعيت به ۰٫۷۵۹ نزديک مي شود. با توجه به يافته هاي پژوهش، راهکارهاي اجرايي براي تداوم پايداري سکونتگاه هاي روستايي از قبيل تغيير در نحوه استفاده از منابع آب و خاک و … ارایه شده است.