سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ژوپین جوانان – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تعاریف متعددی که از مفهوم پایداری، روشهای دستیابی و هدفهای آن از سری متخصصان مختلف ارائه گردده است، موجب شده که به تبع آن، شاخصها، معیارها و روشهای متفاو تی برای سنجش میزان پایداری پیشنهاد شود . در واقع یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با مقوله پایداری مطرح شده، این است که متخصصان مختلف نه تنها بر روشها و تکنیکهای سنجش پایداری اتفاق نظر ندارند بلکه گاهی نظرات آنان متضاد به نظر می رسد . بنابراین به علت نداشتن توافق در رابطه با تعیین شاخصهایی که بتواند در سنجش پایداری مورد استفاده قرار گیرد نیز در مورد شیوه سنجش شاخصهای ذکر شده کنکاش وتحلیهای بیشتری در این رابطه لازم است . از سوی دیگر، انگاره های مختلفی در بین متفکران و کارشناسان بخش کشاورزی در مورد نوع کش اورزی مطلوب مطرح است. مقایسه این انگاره ها تا حدود زیادی مفاهیم و هدفهای کشاورزی پایداری را روشن می کند . در این مطالعه نخست به مقایسه دو انگاره کشاورزی متعارف و کشاورزی گزیدار و ترسیم دیدگاهها و تفاوتهای آن پرداخته سپس شاخصهای ارائه شده توسط متخصصان مختلف به منظور سنجش میزان پایداری با توجه به سازه های مطرح درساختار این گونه شاخصها، مورد واکاوی قرار گرفته است . در بخش دیگر به ویژگیهای مطلوب برای شاخصهای پیشنهادی جهت سنجش پایداری (صرف نظر از نوع سازه هایی که در ساختار آنها به کار رفته ) اشاره شد و در نهایت پیشنهادهایی در مقوله سنجش پایداری، خواهد آمد