سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریا دروار – دانشکده علوم وفنون دریایی,واحد تهران شمال, دانشگاه آزاد اسلامی
غلامرضا امینی رنجبر – دانشکده علوم وفنون دریایی,واحد تهران شمال, دانشگاه آزاد اسلامی
لیدا سلیمی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
مهرداد کتال محسنی –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین موجود در رسوبات, ناشی از فعالیت صنایع در نواحی ساحلی می باشد .این تحقیق در سواحل شهر بندرعباس و در سال۱۳۸۴ در فصلزمستانانجامگرفته است.برای انجاماین تحقیق پنج ترانسکت عمود بر خطساحل تعیین گردید که در هر ترانسکت دوایستگاه بر اساس عمق مشخص گردید .از هر ایستگاه دو نمونه جمع آوریگردید. نمونه های سرب و کروم به روشهات پلت هضم گردید وآماده سازی نمونه جیوه طبق دستور العمل موپامصورت گرفتسپس نمونه هایآماده سازی شده, توسط دستگاه جذب اتمی سولار سیستمهرنمونه سه بار اندازه گیریگردید و محاسبات آماری مورد انجام گرفت.spssنیاز با استفاده از نرم افزارنتایج آنالیزرسوبات نشان دادکهغلظتجیوه۵/۵۳ppmغلظتکروم۲۶۵ ppm و غلظتسرب ۱۱۲ppmمی باشد . غلظت فلزات بدست آمده نسبت به دیگر مناطق جهان سنجیده شد و مشخص گردید که نتایج بدست آمده از غلظت فلزات سنگین در منطقه نسبت به دیگر مناطق جهان بالاترمی باشد و نشان دهنده آلوده بودن محیط به فلزات سنگین جیوه ,سرب وکروم است.یک ضریب همبستگیبالابینکروم و سرب وجود دارد که نشان دهنده یکسان بودن منابع سرب وکروم است.