سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید پارسا – عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ایمان همتی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف سنجش کیفیت نرم افزار بر مبنای میزان استفاده بهینه و تطابق کد برنام ه ها با الگوهای شناخته شده طراحی است . از آنجایی که پیاده سازی الگوها ی طراحی وابسته به سلیقه و درک برنامه نویس از الگو ها متفاوت است، روشهای قبلی برای خلاصه سازی و استخراج الگوها از متن برنامه ها در عمل ناموفق بوده است . لذا، در این مقاله الگوریتم نوین ژنت یکی برای جستجوی الگوها در طرح برنامه ها پیشنهاد شده است . الگوریتم در قالب محیطی به نام الگویاب پیاده سازی شده است . مقایسه عملکرد الگویاب با نرم افزارهای شناخته شده، برتری روش ژنتیکی پیشنهادی را به روشهای شناخته شده موجود نشان می دهد