مقاله سنخ شناسي فرزندپروري خانواده (تركيب سبك فرزندپروري پدر و مادر) و تاثير آن بر اضطراب و افسردگي نوجوانان پسر: رويكردي نو به فرزندپروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: سنخ شناسي فرزندپروري خانواده (تركيب سبك فرزندپروري پدر و مادر) و تاثير آن بر اضطراب و افسردگي نوجوانان پسر: رويكردي نو به فرزندپروري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله سبك فرزندپروري
مقاله سنخ شناسي
مقاله فرزندپروري خانواده
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي گندماني محمدياسين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ميبدي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پدران و مادران در طيف وسيعي از ويژگي هاي لازم براي فرزندپروري با هم متفاوتند و تركيب هاي متفاوت شيوه هاي فرزندپروري پدرانه و مادرانه با سازگاري و سلامت نوجوانان ارتباط دارد. محيط خانواده و شيوه هاي فرزندپروري نتايج مهمي را در رشد رواني اجتماعي فرزندان به بار مي آورند. هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير تركيب سبك هاي فرزندپروري پدر و مادر بر اضطراب و افسردگي نوجوانان است.
روش کار: نمونه اي ۳۵۶ نفري از دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه دولتي عادي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ به صورت خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسش نامه هاي سبك فرزندپروري، اضطراب و افسردگي بك را تكميل نمودند. با تركيب سبك فرزندپروري پدر و مادر، سنخ فرزندپروري خانواده استخراج شد و ميزان اضطراب و افسردگي نوجوانان در سنخ هاي مختلف با روش تحليل واريانس يك سويه و آزمون تعقيبي شفه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: تحليل يافته هاي پژوهش نشان داد داشتن حداقل يك والد مقتدر و يا پدر و مادري هر دو آسان گير، نتايج بهتري را براي نوجوانان در پي دارد (P<0.001). در مقابل بي اعتنايي هر دو والد ضعيف ترين سنخ از نظر پيامدها براي نوجوانان است (P<0.001) و در سنخ هاي در برگيرنده يك والد بي اعتنا، بي اعتنايي مادر نتايج نامطلوب تري دارد (P<0.001).
نتيجه گيري: افسردگي و اضطراب پايين تر حاصل اعمال پذيرش و كنترل مطلوب هردو والد يا حداقل يكي از آن ها بر نوجوان و يا همساني والدين در سبك هاي فرزندپروري است و پيامدهاي نامطلوب تر حاصل حداقل كنترل و پذيرش و يا تضاد آشكار پدر و مادر است.