مقاله سندرمهاي باليني منجر به بستري در بيماران مبتلا به ايدز بر حسب شمارش CD4 در بيمارستان امام خميني تهران در سال ۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: سندرمهاي باليني منجر به بستري در بيماران مبتلا به ايدز بر حسب شمارش CD4 در بيمارستان امام خميني تهران در سال ۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله AIDS،HIV
مقاله شمارش لنفوسيتCD4
مقاله پنوموني
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: جلال‌ منش شمس ‌الملوك‌
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شمارش CD4-T cell مهمترين شاخص در برآورد شدت ضعف سيستم ايمني، پيشگويي بروز، تشخيص، تصميم گيري براي شروع درمان ضد رتروويروسي و پيگيري پاسخ به درمان محسوب مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين سندرم هاي باليني منجر به بستري در مبتلايان به عفونت HIV بر حسب شمارش CD4 انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعي- توصيفي بوده که در سال ۸-۱۳۸۷ در بيمارستان امام خميني(ره) تهران انجام شد. پرونده ۷۱ بيمار AIDS/HIV که در طي سالهاي مورد بررسي، حداقل يک بار به بيمارستان امام خميني (ره) تهران مراجعه کرده و تست اليزا و وسترن بلوت مثبت براي HIV داشتند مورد بررسي قرار گرفتند. پرسشنامه حاوي اطلاعات مورد نظر و مبتني بر هدف بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با ويرايش ۱۶ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن افراد مورد مطالعه ۱/۸ + ۳۵ سال بود که ۵/۹۱درصد مرد و ۵/۸ درصد زن بودند. ۶/۷۴ درصد سابقه اعتياد و ۳۸ درصد سابقه اقامت در زندان داشتند. ميانگين شمارش CD4 بيماران ۰۹/۲۰+۹/۲۰۲ سلول در ميکرو ليتر بود و ۱/۲۱ درصد از بيماران داروي رترو ويروسي دريافت کرده بودند. ۳/۴۹ درصد از بيماران همزمان با HIV به هپاتيت C و ۶/۱۸ درصد به هپاتيت B مبتلا بوده اند. مبتلايان به سندرم باليني آمپيم، ازوفاژيت کانديدايي و آبسه فمور به ترتيب با ميانگين ۶۹۸، ۵۳۶ و ۵۰/۳۴۹ سلول در ميکروليتر بيشترين شمارش CD4 و مبتلايان به پنوموسيستيس کاريني،توکسو پلاسما مغزي و سل ريوي به ترتيب با ۸۳/۷۵، ۶۶/۹۴ و ۹۵/۱۴۳ سلول در ميکروليتر کمترين شمارش CD4 را نشان دادند. بين سندرم پنوموني با شمارش CD4 کمتر از ۲۰۰ سلول در ميکروليتر (p<0.001)، سابقه اقامت در زندان و بيماري سل ريوي (p<0.001) و ابتلا به سل و شمارش CD4 كمتر از ۲۰۰ سلول در ميكروليتر (P=0.012) رابطه معني داري مشاهده شد.
استنتاج: در بيماران با شمارش CD4 کمتر از ۲۰۰ سلول در ميکرو ليتر احتمال بروز پنوموني پنوموسيستيس، توکسوپلاسماي مغزي و سل ريوي بيشتر است. شمارش CD4 در هپاتيتهاي نوع B و C شبيه به همديگر بوده و بيمارانيکه سابقه اقامت در زندان داشتند بروز بيماري سل ريوي در آنها بيشتر بود.