سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صالحی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه فر ایند مستمر تنظیم هدف ها در راستا ی بهزیستی مردم یک جامعه و کوشش در دستیابی به آن هدف هاست. در ایران طی سال های متماد ی تار یخ توسعه ، اهداف توسعه (بو یژه بخش مدیریت شهری) به رغم برخورداری از ظرفیت و پتانسیل های زیاد، با مسائل وتنگناها ی بس یاری در امر تعیین اهداف، شاخص ها بر ای برنامه ریزی، اجرا و پا یش مواجه بوده است . ای ن مسائل وتنگناها خود دار ای ابعاد مختلف اقتصاد ی، اجتماع ی، فرهنگ ی، حقو قی و … بوده و ام ید م ی رفته در قالب برنامه های میان مدت بر طرف شده و اهداف توسعه تحقق یابد