سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم شیرازی بیتا – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد عامری – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سنگواره مرجانها وبازوپایان دونین پسین در شمال کرمان گسترش دارند . در این مطا لعه تعدادی از مرجانها وبازوپایان رخنمون حوض پنج در شمال غرب شهر راور کرمان مورد بررسی قرار گرفت وتعداد ۵ نمونه مرجان و ۳ نمونه بازوپایان معرفی شدند . این سنگواره ها اکثرأدر قاعده رخنمون ودر لایه های آهک مارنی گسترش دارند که سن فراسنین را برای لایه های در بردارن ده معرفی می نمایندوبا سنگواره های بازو پایان ومرجانهای سایر رخنمونهای شمال کرمان و منطقه البرز قابل مقایسه هستند . این تحقیق نشان داد که بازوپایان در محیط های مرجانی بهتر رشدونمو می نموده اند .