سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مبشری – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
رسول اخروی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

مطالعه بیش از ۱۸۰ مقطع نازک میکروسکوپی برداشت شده از توالی آهکهای توفیو توفهای ائوسن منطقه آمری واقع در ۸۷ کیلومتری جنوب غربی قم (حدود ۳۰ کیلومتری تفرش) نشان میدهد که توالی مذکور شامل هفت رخساره میکروسکوپی (میکروفاسیس) مجزا می باشد. این میکروفاسیس ها در یک رمپ کربناته با شیب کم به شرح زیر رسوب گذاری کرده اند:
میکروفاسیس ۱ شامل بایوکالکارنایت توفی بسیار دانه ریز گل پشتیبان همراه با زیست آشفتگی مربوط به بخش عمیق رسوبات کربناته (Basin)، میکروفاسیس ۲ شامل بایوکالکارنایت توفی دانه پشتیبان متوسط تا دانه ریز با جوش خوردگی (Prssure welding) مربوط به بخش دامنه شیب (Lower slope) ، میکروفاسیس ۳ شامل باید کالکارنایت توفی دانه پشتیبان متوسط دانه تا درشت دانه با جوش خوردگی بر اثر فشار مربوط به بخش جلوی بنک(Fore-bank) کربناته، میکروفاسیس ۴ شامل بایوکالکارنایت لیتوکلاستیکی مربوط به بنک نومولیتی (Nummulitic bank) ، میکروفاسیس ۵ شامل بایوکلسی رودایت توفی پلسی پوددار با زمینه ای از توف آهکی متعلق به بخش داخلی شلف (Inner shelf)، میکروفاسیس ۶ شامل بایوکلسی رودایت توفی دانه پشتیبان باماتریکس بایوکلاستی مربوط به محیط کولابی شلف (Shelf lagoon) و میکروفاسیس ۷ که توف آهکی می باشد در محیط جزر و مدی و فوق مدی رسوب کرده است. این مجموعه یک توالی کم عمق شونده به طرف بالا (Shallowing upward) را بوجود آورده است که شامل۷ چرخه (cycle) رسوبی است.