سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیدنعیم امامی – دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اس
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
محمدهاشم امامی – دکتری زمین شناسی پژوهشکده سازمان زمین شناسی

چکیده:

مجموعه سنگ های آتشفشانی روستای کهنگ در شمال شرق اصفهان و در زون آتشفشانی ارومیه-دختر قرار گرفته و متشکل از سنگ های حد واسط آندزیتی، داسیتی، مونزونیتی می باشند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی مبتنی بر عناصر اصلی این مجموعه سنگ شناسی ماهیت کالکوآلکالن دارد. از سوی دیگر نمودارهای تفکیکی محیط های ژئوتکتونیکی، نشانگر قرارگیری این سنگ ها در محدوده سنگ های پرآلومینه می باشد، بر این اساس مجموعه سنگ های مورد مطالعه از دیدگاه سنگ شناسی، ژئوشیمی و محیط ژئوتکتونیکی با سنگ های کالکوآلکالن زون ارومیه- دختر کاملا مشابه می باشند. این سنگ ها تحت تاثیر آلتراسیون هیدروترمال قرار گرفته اند، بطوریکه فرم های آلتراسیون فراگیر شامل زون های کلریتی، سریستی و آرژیلیک حد واسط و غیر فراگیر به صورت رگه ها ورگچه ها و پرکننده حفرات در تمام واحدهای سنگی مشهود است، کانه زایی مس عمدتا در زون سریسستس (فیلیک) و در سنگ های مونزونیتی به وقوع پیوسته است.