مقاله سنگ هاي فسفات ايران و جايگزيني آن ها به عنوان کودهاي فسفاته در کشت زئوپونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۴ منتشر شده است.
نام: سنگ هاي فسفات ايران و جايگزيني آن ها به عنوان کودهاي فسفاته در کشت زئوپونيک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوپونيک
مقاله خاک فسفات
مقاله آپاتيت
مقاله بستر کشت و رز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش رو افزون مصرف کودهاي فسفاته همراه با افزايش قيمت آن سبب شده است تا بررسي هاي زيادي در خصوص امکان مصرف مستقيم سنگ هاي فسفات صورت گيرد. بسترهاي زئوپونيک از دستاوردهاي نوين بشر براي بکارگيري سنگ فسفات (آپاتيت) در کشت و پرورش گياهان مي باشد. اين تحقيق به منظور بررسي کارايي سنگ فسفات ايران در بسترهاي زئوپونيک در کشت رز گلخانه اي و در طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۴ در دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران صورت گرفت. در اين تحقيق دو نوع از سنگ هاي آپاتيت معادن ايران با خصوصيات متفاوت در پنج بستر کشت، همراه با پنج محلول غذايي مختلف براي تغذيه گل هاي رز به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. درصد سنگ آپاتيت در بسترها، غلظت محلول ها و همچنين عنصر فسفر در اين تحقيق متغير بود. نتايج آزمايش نشان داد رشد طولي ريشه و وزن خشک ريشه در بستر فاقد سنگ آپاتيت (شاهد) و بسترهايي که ميزان سنگ کمتري داشتند، بيشتر از ساير بسترها بود. محلول هاي غذايي متفاوت، اختلاف معني داري بر طول ريشه نشان ندادند، اما درصد ماده خشک توليد شده ريشه با کاهش غلظت محلول ها و حذف فسفر از محلول ها، کاهش نشان داد .ميزان فسفر ريشه در بسترهايي که درصد سنگ آپاتيت کمتري داشتند، بدون اختلاف آماري معني دار بيشتر از ساير بسترها و بستر شاهد بود. همچنين محلول هايي با غلظت بالاتر که حاوي عنصر فسفر بودند ميزان فسفر بيشتري را در ريشه در مقايسه با محلول هايي با غلظت کمتر و بدون فسفرنشان دادند.