سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بهرامی – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

واحدهای سنگ چین های کوه کل هبادی را در حاشیه شرقی رودخانه سیوند (تنگ بلاغی) از قدیم به جدید سازندهای فهلیان، گدون و داریان از گروه خامی (کرتاسه پایینی) و سازند کژدمی (کرتاسه میانی) تشکیل م یدهند. سازندهای فوق تحت تأثیر ترکیب سن گشناسی و ضخامت لای هها ریخ تشناس یهای متفاوتی را به نمایش م یگذارند. سنگ چین ههای سازند فهلیان به ضخامت ۱۵۶ متر (مربوط به بخش زبرین آن) عمدتاً از سنگهای آهکی ضخیم لایه تا بسیار ضخیم لایه، به طور بخشی دولومیتی، با ریز رخسار ههای عمدتاً وکستون بیوکلستی و نیز پکستون بیوکلستی ، پلوئیدی و اینتراکلستی در بخشهای بالاتر، و میکروفسیلهایTrocholina alpina و Dictyoconus arabicus ، Pseudocyclammina lituus به سن نئوکومین تشکیل م یدهند.
سازند گدون به ضخامت ۱۶۲ متر عمدتاً از سنگهای آهکی نازک لایه تا متوسط لایه، به طور بخشی مارنی، با ریزرخسار ههای عمدتاً وکستون بیوکلستی و میکروفسیل شاخصChoffatella decipiensبه سن بارمین تا آپسینزیرین تشکیل شده است. سازند داریان به ضخامت ۱۹۶ متر عمدتاً سنگهای آهکی ضخیم لایه تا بسیار ضخیم لایه م یباشد که دارای فسیلهای پلسی پود و گاستروپود است؛ ریز رخسار ههای آن از پائین به بالا شامل وکستون بیوکلستی، فلوتستون، پکستون بیوکلستی و وکستون بیوکلستی با میکروفسیلOrbitolina texanaبه سن ، آپسین فوقانی، و نیز رودستون بیوکلستی و پکستون بیوکلستی با میکروفسیلOrbitolina conicaبه سنفوقان یترین بخش آپسین فوقانی تا آلبین زیرین م یباشد. سازند کژدمی، به ضخامت ۲۱۰ متر، عمدتاً از سنگ آهک رسی دارای لای هبندی نازک تا متوسط، با ریزرخسار ههای وکستون بیوکلستی و پکستون بیوکلستی پلوئیدی و میکروفسیلHemicyclammina sigaliبه سن آلبین تشکیل شده است. تفسیر محیط رسوبی با توجه به مدلرسوبی ویلسون، نوع روزن داران و معیارهای رخسار های انجام گرفته است که بر اساس آنها محیط رسوبی سازند فهلیان دارای چهار زیر محیط دریای باز، سد حاشی های، لاگون و پهنه جزر و مدی؛ محیط رسوبی سازند گدون از نوع لاگون؛ محیط رسوبی سازند داریان دریای باز، سد حاشی های و لاگون؛ و محیط رسوبی سازند کژدمی دریای باز و لاگون تشخیص داده شده اند.