سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بهرامی – دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

واحدهای سنگ چینه ای کوه کله بادی را در حاشیه شرقی رودخانه سیوند (تنگ بلاغی ) از قدیم به جدید سازندهای فهلیان، گدون و داریان از گروه خامی (کرتاسه پایینی ) و سازند کژدمی (کرتاسه میانی ) تشکیل می دهند. سازندهای فوق تحت تأثیر ترکیب سن گشناسی و ضخامت لای هها ریخ ت شناس ی های متفاوتی را به نمایش می گذارند. سنگ چینه های سازند فهلیان به ضخامت ١٥٦ متر (مربوط به بخش زبرین آن ) عمدتاً از سنگهای آهکی ضخیم لایه تا بسیار ضخیم لایه، به طور بخشی دولومیتی، با ریز رخساره های عمدتاً وکستون بیوکلستی و نی ز پکستون بیوکلستی ، پلوئیدی و اینتراکلستی در بخشهای بالاتر، و میکروفسیلهایTrocholina alpina و Dictyoconus arabicus ، Pseudocyclammina lituus به سن نئوکومینتشکیل می دهند. سازند گدون به ضخامت ١٦٢ متر عمدتاً از سنگهای آهکی نازک لایه تا متوسط لایه، به طور بخشی مارنی، با ریزرخسار ههای عمدتاً وکستون بیوکلستی و میکروفسیل شاخصChoffatella decipiensبه
سن بارمین تا آپسین زیرین تشکیل شده است . سازند داریان به ضخامت ١٩٦ متر عمدتاً سنگهای آهکی ضخیم لایه تا بسیار ضخیم لایه م یباشد که دارای فسیلهای پلسی پود و گاستروپود است؛ ریز رخسار ههای آن از پائین به بالا شامل وکستون بیوکلستی، فلوتستون، پکستون بیوکلستی و وکستون بیوکلستی با میکروفسیل Orbitolina texanaبه سن آپسین فوقانی، و نیز رودستون بیوکلستی و پکستون بیوکلستی با میکروفسیل ،Orbitolina conica به سن فوقانی ترین بخش آپسین فوقانی تا آلبین زیرین م یباشد. سازند کژدمی، به ضخامت ٢١٠ متر،عمدتاً از سنگ آهک رسی دارای لایه بندی نازک تا متوسط، با ریزرخساره های وکستون بیوکلستی و پکستون بیوکلستی پلوئیدی و میکروفسیلHemicyclammina sigaliبه سن آلبین تشکیل شده است. تفسیر محیطرسوبی با توجه به مدل رسوبی ویلسون، نوع روزن داران و معیارهای رخسار های انجام گرفته است که بر اساس آنها محیط رسوبی سازند فهلیان دارای چهار زیر محیط دریای باز، سد حاشیه ای، لاگون و پهنه جزر و مدی؛ محیط رسوبی سازند گدون از نوع لاگون؛ محیط رسوبی سازند داریان دریای باز، سد حاشیه ای و لاگون؛ و محیط رسوبی سازند کژدمی دریای باز و لاگون تشخیص داده شد هاند.