مقاله سن سنجي، ژئوشيمي راديو ايزوتوپ ها و منشا مونزوگرانيت پالئوتتيس سنگ بست مشهد، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۷۰۲ تا ۷۱۵ منتشر شده است.
نام: سن سنجي، ژئوشيمي راديو ايزوتوپ ها و منشا مونزوگرانيت پالئوتتيس سنگ بست مشهد، ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشهد
مقاله پالئوتتيس
مقاله مونزوگرانيت
مقاله U-Pb
مقاله Sm-Nd
مقاله Rb-Sr

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فارمر جي.لنگ
جناب آقای / سرکار خانم: استرن چاک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مطالعه در شمال شرق ايران و در جنوب مشهد واقع شده است. اقيانوس پالئوتتيس در اردويسين شروع به باز شدن نمود و فرورانش صفحه اقيانوسي به زير صفحه توران از اواخر دونين آغاز گرديد. راندگي صفحه توران روي صفحه ايران در آواخر کارنين (۲۲۵Ma) شروع شد و در اين مقطع زماني هيچگونه صفحه اقيانوس پالئوتتيس باقي نمانده بود. دو مرحله دگرگوني ناحيه شناسايي شدند: اولين با گوهزايي هرسينين (اواخر پالئوزوئيک) و دومين با گوهزايي سيميرين (ژوراسيک) مرتبط است. مونزوگرانيت در بقاياي پوسته اقيانوس پالئوتتيس نفوذ نموده است (متاافيوليت و متافليش). مونزوگرانيت به لحاظ شيميايي گرانيت نوع S و فوق آلومينيوم متوسط است. عدد پذيرفتاري مغناطيسي مونزوگرانيت پايين است [۵ to 11)´۱۰ SI] و لذا مربوط به سري ايلمينيت هستند. مونزوگرانيت داراي غني شدگي عناصر کمياب سبک و کاهيدگي عناصر کمياب سنگين هستند. تمامي نمونه ها داراي بي هنجاري منفي Eu هستند ((Eu/Eu*=0.62 to 0.88. ميزان کل عناصر کمياب بين ۴۸۱-۲۱۲ppm است. سن سنجي مونزوگرانيت به روش U-Pb در كاني زيرکون انجام و سن ۲۰۱٫۳±۳٫۶Ma تعيين شد (راتين، ترياس فوقاني). نسبت ايزوتوپ اوليه (۸۷Sr/۸۶Sr)i و (۱۴۳Na/۱۴۴Nd)i در مونزوگرانيت به ترتيب ۰٫۷۰۶۷۷۶ و ۰٫۵۱۲۲۱۹ اندازه گيري و محاسبه شد (با توجه به سن ۲۰۱ ميليون سال). نسبت ايزوتوپ اوليه  (87Sr/۸۶Sr)i و (۱۴۳Na/۱۴۴Nd)i اسليت به ترتيب ۰٫۷۲۰۶۱ و ۰٫۵۱۱۶۰۱ محاسبه شد (با توجه به سن ۲۰۱ ميليون سال). ايزوتوپ اوليه εNd در مونزوگرانيت -۳٫۱۳ و در اسليت -۱۵٫۱۹ اندازه گيري شد. بر اساس داده هاي ايزوتوپي و عناصر کمياب ماگماي اوليه مونزوگرانيت از بخش تحتاني پوسته قاره اي يا از جبه منشا گرفته و در پوسته قاره اي ضمن بالا آمدن آلودگي صورت پذيرفته است.