سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین زرین کوب – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
چانگ سون لین – دانشگاه ملی تایوان، ، بخش علوم زمین ، تایپه، تایوان
سید سعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد مهدی خطیب – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

سنگهای آتشفشانی مورد مطالعه در گستره ای با وسعت ۱۴ کیلومتر مربع در جنوب خاوری شهرستان بیرجند، در استان خراسان جنوبی واقع شدهاست. این سنگها بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژثوشیمیایی، آندزیت می باشند که بر روی واحد های توالی افیولیتی جنوب خاوری بیرجند قرار گرفته اند. نتایج حاصل از سن سنجی به روش ،Ar-Ar رخداد این سنگها را مربوط به اواخر الیگوسن و سن ۰/۱ ± ۲۵/۲ میلیون سال را برای این سنگ ها تعیین نمود. این سنگها در نقشه ها و گزارشات قبلی به صورت یک رخداد آتشفشانی جدید با عنوان بازالت های کواترنر معرفی گردیده اند .