سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
میثم عباسی – سازمان زمین شناسی و پژوهشکده علوم زمین
زهره سهرابی – سازمان زمین شناسی و پژوهشکده علوم زمین
جعفر صبوری – سازمان زمین شناسی

چکیده:
در سازند جیرود در برش شهمیرزاد پنج جنس آکریتارک و شش جنس میوسپور مشاهده گردید. افزون براین، اسکولکودونت ها با تنوع و فراوانی نسبی بسیار کمتر در برخی از نمونه های برش شهمیرزاد دیده می شوند. پالینومورف های مشاهده شده در سازند جیرود شامل اسپوروپولن های و آکریتارک های زیر می باشد Retispora lepidophyta, Verrucosisporites nitidus, Raistricka variabilis, Aurospora cf. macra, Retusotriletes annulus, Grandispora saurota, Maranhites britoi, Gorgonisphaeridium ohiense, Verruciretusipora famennesis, Golosphaeridium sp., Retusotriletes sp در سازند مبارک برش شهمیرزاد، می توان میکروفسیل های را مشاهده نمود Septabrunsiina kingirica, Septabrunsiina krainica, Paleospiroplectammina diversa, Endothyra laxa, Endothyra recta, Earlandia minor, Earlandia vulgaris, Diplosphaerina inaequalis, Bispharea irregularis, Eostaffella sp., Eotuberitina sp., Archaesphaera sp., Trochiliscus sp. سازند مبارک بر اساس میکروفسیل های مطالعه شده دارای دیرینگی تورنزین تا ویزئن پایینی می باشد. این سازند در تورنزین، به دو زون زیستی Septabrunsiina krainica zone و Earlandia minor zone و در ویزئن به زون زیستی Dainella chomtica zone تقسیم می شود بر اساس مطالعات انجام شده و سن سنجی به وسیله پالینومورف ها، دیرینگی سازند جیرود در برش شهمیرزاد مربوط به دونین پسین (فرازنین- فامنین) می باشد. حضور گونه Retispora lepidophyta در نمونه های مربوط به قسمت بالایی برش جیرود، با توجه به گسترش چینه شناسی جهانی این میوسپور، در تعیین مرز دونین- کربونیفر دارای اهمیت است. مرز زیرین آشکوب تورنزین و شروع کربونیفر را می توان در محل ظهور گونه Earlandia minor در نظر گرفت