مقاله سن شروع قاعدگي و ارتباط آن با نمايه توده بدن و ليپوپروتئين هاي سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: سن شروع قاعدگي و ارتباط آن با نمايه توده بدن و ليپوپروتئين هاي سرم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن منارك
مقاله نمايه توده بدن
مقاله ليپوپروتئين هاي سرم
مقاله دور شكم
مقاله دختران نوجوان
مقاله مطالعه قند و ليپيد تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني تهراني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شروع قاعدگي (منارك)، يکي از پديده هاي حايز اهميت در مراحل بلوغ جنس مونث محسوب مي شود. عوامل متعددي بر وقوع سن منارك دخالت دارند. تاثير عواملي مانند وزن، نمايه توده بدن و قد بر سن منارك فرضيه اي است كه در مطالعه هاي مختلف، يافته هاي متفاوتي از آن به دست آمده است. با توجه به كم بودن اطلاعات در مورد عوامل موثر بر سن منارك در ايران، اين مطالعه انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، يک مطالعه توصيفي است و نمونه هاي مورد مطالعه شامل ۳۷۰ دختر ۱۶-۱۰ ساله ساكن منطقه ۱۳ تهران بودند كه در مطالعه قند و ليپيد تهران شركت كرده بودند، و حداکثر از شروع اولين قاعدگي آنها شش ماه گذشته بود.
يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سن منارك ۱۲٫۶±۱٫۱ سال، وزن ۵۳٫۷±۱۰٫۵ كيلوگرم، قد ۱۵۷٫۳±۵٫۵ سانتي متر، دور شكم ۷۲٫۵±۹٫۸ سانتي متر و نمايه توده بدن ۲۱٫۷±۳٫۹ کيلوگرم / متر مربع بود. مطالعه ها نشان داده اند كه بين سن منارك با قد و نمايه توده بدن، دور شکم و ميزان تحصيلات مادر، رابطه آماري معني دار وجود دارد، در حالي که در مطالعه حاضر بين سن منارک با وزن و ميزان ليپيدهاي خون، ارتباط آماري معني دار به دست نيامد.
نتيجه گيري: به نظر نمي رسد كه ميزان ليپوپروتئين هاي سرم عامل تاثيرگذار بر رخداد بلوغ دختران باشد
.