مقاله سن يائسگي و عوامل موثر برآن در جمعيت قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۸ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: سن يائسگي و عوامل موثر برآن در جمعيت قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله تاريخچه باروري
مقاله مصرف سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني تهراني فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: قطع قاعدگي و پايان دوره باروري، آغاز مرحله اي در زندگي زنان است که يائسگي ناميده مي شود. اگرچه سن يائسگي بر خطر ابتلا به بيماري ها اثر دارد، ولي اطلاعات محدودي در زمينه عوامل موثر بر سن يائسگي موجود است.
هدف: مطالعه جهت تعيين ميانگين سن يائسگي و برخي عوامل موثر بر آن در يک جامعه تهراني انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، ۱۱۱۴ نفر از زنان ۳۵ تا ۶۵ ساله ساکن منطقه ۱۳ تهران در فاصله سال هاي ۸۸-۱۳۷۸ بررسي شدند اين زنان تحت پوشش مطالعه قند و ليپيد تهران بودند و حداقل يک سال قبل از يائسگي در تهران سکونت داشته و از يائسگي طبيعي آنان گذشته بود و به صورت مداخله جراحي يا هر نوع مداخله پزشکي يائسه نشده بودند، جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه هاي موجود در طرح قند و ليپيد تهران بود که از طريق مصاحبه با افراد تکميل شد و حاوي اطلاعات جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و شاخص هاي انتروپومتريک بود. داده ها با آزمون هاي آماري رگرسيون رتبه اي و آناليز واريانس يک طرفه تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سن يائسگي ۴٫۵±۴۹٫۶ سال بود. زناني که سابقه مصرف سيگار داشتند، زودتر دچار يائسگي شده بودند (P=0.05) افزايش سن منارک (P=0.04) و تعداد فرزندان (P=0.05) با افزايش سن يائسگي همراه بود. ارتباط معني دار آماري بين ميانگين سن يائسگي با سطح تحصيلات و شاخص توده بدني مشاهده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مصرف سيگار، وضعيت باروري و سن شروع قاعدگي، از عوامل موثر بر ميانگين سن يائسگي باشند.