مقاله سهراب سپهري، انديشه اي عادت ستيز، شعري هنجارگريز؛ بررسي سه دفتر شعر «صداي پاي آب، مسافر و حجم سبز» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: سهراب سپهري، انديشه اي عادت ستيز، شعري هنجارگريز؛ بررسي سه دفتر شعر «صداي پاي آب، مسافر و حجم سبز»
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد ادبي
مقاله شعر معاصر
مقاله سهراب سپهري
مقاله عادت ستيزي
مقاله آشنايي زدايي
مقاله هنجارگريزي معنايي
مقاله هنجارگريزي واژگاني
مقاله هنجارگريزي زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فياضي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از رويكردهاي گوناگون امروزه به آثار ادبي، همزمان متن و محتوا را در نظر مي گيرد و از افراط و تفريط هاي پيروان فرماليسم و محتواگرايان دوري مي جويد. كساني چون باختين و گلدمن، شيوه تحقيقاتي خود را بر چنين رويكردي بنيان نهاده بودند. در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه ميان محتواي اثر و جهان بيني نهفته در آن با متن اثر، رابطه اي تنگاتنگ وجود دارد. بررسي شعر سهراب سپهري مي تواند گواهي بر درستي چنين رويكردي باشد؛ چرا كه مي توان ميان انديشه عادت ستيز سپهري و زبان هنجارگريزش ارتباط برقرار كرد.
مطالعه شعر سپهري نشان مي دهد كه انديشه عادت ستيز او بر زبانش نيز تاثير گذاشته است. نمونه هاي فراوان هنجارگريزي و هنجارشكني در شعر او موكد اين امر است. نكته قابل تامل اينكه سپهري از بين انواع هنجارگريزيها (= معنايي، واژگاني، زماني) بيشتر از هنجارگريزي معنايي مانند تشخيص، پارادوكس، كاربرد تصاوير و تركيبات تازه، نماد و حس آميزي و … استفاده كرده و از انواع ديگر هنجارگريزي، كمتر بهره جسته است. دليل اين امر را بايد در انديشه و نظام خاص فكري سهراب جستجو كرد كه از سويي بيشتر در پي توجه به معنا و ارايه مضامين و انديشه هاي عرفاني است و از سويي ديگر هر گونه رويكرد به گذشته را نفي مي كند و همواره در پي تازگي و غبارروبي از هستي است. بنابراين نمي توان انتظار داشت از هنجارگريزي زماني (باستانگرايي)- كه مخالف ديدگاه فكري وي است- استفاده كند.