مقاله سهم بندي بار آلودگي ورودي از زيرحوضه ها به مخزن سد اميرکبير با استفاده از مدل QUAL2K که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در محيط شناسي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: سهم بندي بار آلودگي ورودي از زيرحوضه ها به مخزن سد اميرکبير با استفاده از مدل QUAL2K
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله QUAL2K
مقاله سهم آلودگي
مقاله کيفيت آب
مقاله مخزن سد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي زياراني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رنجکش يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد کرج (اميرکبير) از نوع سد مخزني چند منظوره با اهداف متعدد بويژه تامين آب شرب کلانشهر تهران، در سالهاي اخير با ورود انواع آلودگي مواجه بوده است. اين مساله ايجاب مي کند بار آلودگي ورودي از زيرحوضه ها به آن تعيين و براي کاهش و رفع آلودگي آنها اقدام جدي شود. در اين تحقيق با تعيين سهم بار آلودگي ورودي از زيرحوضه هاي آبريز سد کرج به مخزن سد به الويت بندي زيرحوضه هاي آلوده کننده تر پرداخته شده است تا فرايند تصميم گيري براي کاهش بار آلودگي زيرحوضه ها تسهيل شود. از اين رو به منظور تعيين سهم زير حوضه هاي آبريز مخزن سد کرج، ابتدا بار آلودگي خروجي مشخصه هاي کيفي مختلف از جمله کل مواد جامد محلول، مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيکي بر حسب CBODu، آمونيم، نيترات و فسفات از زير حوضه ها تعيين، سپس با استفاده از مدل QUAL2K بار ورودي به مخزن سد شبيه سازي شد. در مرحله بعد براي نشان دادن تصوير واضح تري از سهم آلودگي زيرحوضه ها با استفاده از روش طبقه بندي آماري، به طبقه بندي بار آلودگي زير حوضه ها در ۵ طبقه با بار آلودگي بسيار کم، کم، متوسط، زياد و بسيار زياد پرداخته شده و در نهايت با استفاده از نرم افزار GIS، پهنه بندي زير حوضه ها در اين طبقات صورت گرفته است. يافته ها نشان داد که سهم بار آلودگي ورودي از شاخه هاي فرعي در آلودگي مخزن سد بيشتر از شاخه اصلي رودخانه است، بويژه زير حوضه هاي ولايت رود، شهرستانک و سيرا که در مجموع بيش از يک سوم، بار آلودگي ورودي به مخزن را به خود اختصاص داده است. در نتيجه برنامه ريزي براي کنترل و کاهش بار آلودگي شاخه هاي فرعي مي بايد در الويت قرار گيرد.