سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یونس محمدنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
افشین سلطانی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

از آن جا که اطلاعات اندکی در مورد تاثیر تاریخ ها و تراکم های مختلف کاشت بر رشد ساقه اصلی و شاخه ها و سهم آنها در عملکرد نخود رقم هاشم وجود دارد آزمایشی به صورت کرت یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در سال ۱۳۸۱ اجرا شد. کرت اصلی تاریخ کاشت (۱۵ آذر، ۳۰ دی و ۱۵ اسفند) و کرت فرعی تراکم بوته (۶۴، ۴۸، ۳۲ و ۱۶ بوته در متر مربع) بود. در این آزمایش ارتفاع بوته و تعداد گره در ساقه اصلی و سایر شاخه ها و همچنین تعداد غلاف در ساقه اصلی و شاخه های اولیه و ثانویه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح اندازه گیری شدند. تاریخ کاشت بر تعداد غلاف بارور در ساقه اصلی و شاخه ثانویه و سهم ساقه اصلی در عملکرد تک بوته تاثیری نداشت ولی تعداد غلاف بارور در شاخه اولیه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. با افزایش تراکم تعداد غلاف بارور در ساقه اصلی، شاخه های اولیه و شاخه های ثانویه کاهش یافت. افزایش تراکم بوته موجب افزایش سهم ساقه اصلی از ۱۴/۵درصد به ۲۵ درصد در عملکرد تک بوته شد، بر سهم شاخه های اولیه تاثیری نداشت، ولی سهم شاخه های ثانویه را از ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش داد. در این آزمایش متوسط سهم ساقه اصلی، شاخه های اولیه و شاخه های ثانویه در تعیین عملکرد دانه در بوته به ترتیب ۲۱، ۴۸ و ۳۱ درصد بود.