سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکریم رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتضی اسکندری قادی – استادیار گروه عمران دانشگاه علوم و فنون مازندران
بهرام نوایی نیا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله سهم ضریب رفتار (Response modification factors) ناشی از شکلپذیری برای سازه پوسته کروی مستقر بر استوانه هم قطر نظیر ساختمان راکتور های اتمی ارائه می شود . پوسته سازه از بتن مسلح با رفتار غیر خطی معرفی شده به وسیلهWarnke و Willam [4] بوده و آرماتور ها ارتجاعی-خمیری کامل در نظر گرفته می شود . این سهم از ضریب رفتار با در نظر گرفتن ضخامت های مختلف پوسته و درصد های مختلف آرماتور به دست می آیند. نشان داده می شود که میزان آرماتورهای پوسته یا درصد آرماتور در سهم ضریب رفتار ناشی از شکل پ ذیری بسیار کم و یاتقریبا بی تاثیر می باشد. به این ترتیب سهم ضریب رفتار ن اشی از شکل پذیری در اینگونه سازه ها در مد اول ۱/۳۵ می باشد.
می باشد.