مقاله «سهم كار خانگي زنان در فرايند برنامه ريزي هاي توسعه» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: «سهم كار خانگي زنان در فرايند برنامه ريزي هاي توسعه»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كار خانگي
مقاله اشتغال
مقاله فمنيست راديكال
مقاله فمنيست ليبرال
مقاله فمنيست هاي ماركسيست و سوسياليست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي ارسي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كار بي مزد، به ويژه كار زنان در حوزه خانگي، تا اندازه زيادي ناديده گرفته مي شود، با وجود اين كه اين گونه كار به همان اندازه براي اقتصاد ضروري است كه اشتغال مزد بگيري بر آورد شده است. به رغم استفاده مداوم از واژه كار خانگي، اين مدخل در كمتر كتاب لغت يا دانش نامه اي وجود دارد. گويي زنان خانه دار به كاري اشتغال ندارند. كار خانگي اشتغال عمومي همه زنان خانه دار و شاغل است. ولي اين واقعيتي بسيار مهم است كه به راحتي به دست فراموشي سپرده مي شود.
زنان خانه دار نيز در برابر اين كار خسته كننده و ممتد، به ناديده انگاشتن آن خو كرده و از ابراز آن شرمگين اند. با وجود اهميت انكار ناپذيري كار خانگي در باز توليد نسل نيروي كار، متاسفانه اين گونه كار كه از نظر ارزش تقريبا معادل يك سوم كل توليد سالانه در يك اقتصاد غيررسمي است به هيچ وجه بطور مستقيم در آمار رسمي اشتغال و در توليد ملي ثبت نمي گردد و بي ارج و بي مزد باقي مي ماند.
علل را بايد در انتظارات كمال جويانه جامعه از زنان در نقش هاي متنوع مادري، همسري، خانه داري، و اشتغال بيرون از خانه دانست كه پيامدها و عواقب ناشي از كار خانگي بر روي زنان را افزايش داده است. كار خانگي با وجود پيشرفت فن آوري در لوازم منزل، و همين طور با وجود حركت هاي فمنيستي جهت برابري حقوق زنان و مردان در برابر كار خانگي، متاسفانه هيچ گونه تقليلي در اجبار كار خانگي زنان بوجود نياورده است. چنين مساله اي ما را بر اين داشت كه در اين مقاله با روش بررسي اسناد و مدارك، به چرايي و شناخت علت ها و تفاوت جنسي از ديدگاه فمنيست هاي راديكال و فمنيست هاي ليبرال، فمنيست هاي چپ (ماركسيست و سوسياليست) به بررسي بپردازيم.