مقاله سهم مولفه هاي احساس امنيت در تبيين تغييرات آن با روش تحليل عاملي (مطالعه موردي شهروندان استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: سهم مولفه هاي احساس امنيت در تبيين تغييرات آن با روش تحليل عاملي (مطالعه موردي شهروندان استان لرستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله احساس امنيت
مقاله تحليل عاملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر تعيين سهم مولفه هاي احساس امنيت در تبيين تغييرات اين احساس با استفاده از روش تحليل عاملي است. به منظور نيل به هدف تحقيق مقياس احساس امنيت در بين ۱۴۲۰ نفر از شهروندان استان لرستان اجرا و اطلاعات به دست آمده با بهره گيري از روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفت. درصد وردايي  تبيين شده توسط هر عامل به عنوان وزن و اهميت آن عامل در تبيين تغييرات احساس امنيت در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که عامل احساس امنيت نواميس، ۵۵ درصد از تغييرات کل احساس امنيت را تبيين مي کند. وزن و اهميت عامل امنيت اجتماعي، امنيت جاني، امنيت اقتصاد فردي و امنيت اقتصاد عمومي در تبيين تغييرات احساس امنيت به ترتيب ۲۳، ۱۰، ۶ و ۶ درصد است. بنابراين مهم ترين عامل در کنترل تغييرات احساس امنيت، مولفه هاي امنيت نواميس و امنيت اجتماعي است که در مجموع ۷۸ درصد از تغييرات احساس امنيت را تبيين مي کنند.