سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالصمد محمدی –

چکیده:

در این مقاله سعی شده اس ت از یک زاویه جدید به اهمیت بکارگیری روشهای نوین نگهداری و تعمیرات ماشین آلات در پروژه های عمرانی نگریسته شود. ارزیابی کلی از وضعیت پرو ژ ه های بزرگ عمرانی در کشور به وضوح فقدان نگرش و رویکرد علمی به مقوله کنتر ل و مدیریت پروژه را نمایان خواهد ساخت . بطور یقین نگرش پیمانکارانه به کنترل پروژه بجای نگرش مهندسی یکی از عوامل مهم افت محسوس بهره وری و در نهایت افزایش قیمت تمام شده پروژه های ع مرانی بزرگ میباشد . در این مقاله فقر موجود در سازماندهی ماشین آلات عمرانی در کارگاهایساختمانی بعنوان یکی از شاخصهای بارز عدم وجود رویکرد علمی و کارشناسی در کنترل و مدیریت های پروژه های عمرانی مطرح شده است. با توجه به تنگناهای موجود در زمینه سود ده ی اجرای پروژه ه ا ی بزرگ عمرانی کشو ر ‘ کاهش هزینه های ناشی از ماشین آلات بعنوان یک راه حل مناسب جهت افزایش بهره وری و در نتیجه سوددهی قابل تامل میباش د . برای افزایش بهره وری ماشین آلات و کاهش هزینه های راهبری آنها استفاده از متدهای نوین نگهداری و تعمیرات اجتناب ناپذیر مینماید. روش مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن CONDITION MONITORINGبه عنوان یکتکنیک برتر ‘ موثر و ساد ه ‘ قطعا پاسخ مناسبی به دغدغه های مدیران پروژه ها در زمینه مدیریت و راهبری مناسب ماشین آلات میباشد .