مقاله سهم وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات، سن و تعداد فرزندان در پيش بيني اعتمادبه نفس زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: سهم وضعيت اشتغال، سطح تحصيلات، سن و تعداد فرزندان در پيش بيني اعتمادبه نفس زنان متاهل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت اشتغال
مقاله اعتماد به نفس
مقاله زنان
مقاله آموزگار
مقاله خانه دار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف تحقيق حاضر تعيين سهم هريک از عوامل وضعيت اشتغال (آموزگاري در برابر خانه داري) ،سطح تحصيلات، سن و تعداد فرزندان در ميزان اعتماد به نفس زنان متاهل بوده است.
روش: ازدواج مورد پژوهش شامل ۸۰ زن متاهل (۴۰ آموزگار و ۴۰ خانه دار) بودند که به طور تصادفي با استفاده از روش ازدواج گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان زنان متاهل آموزگار و خانه دار شهر اصفهان انتخاب شدند. براي سنجش اعتماد به نفس آزمودني ها خرده مقياس اعتماد به نفس(F1-C)  پرسش نامه شخصيتي برن رويتر به کار برده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که وضعيت اشتغال (آموزگاري در برابر خانه داري) مي تواند ميزان اعتماد به نفس زنان متاهل را به طور معناداري پيش بيني کند (
P=0.00)، اما افزودن هر يک از متغيرهاي سطح تحصيلات، سن و تعداد فرزندان به متغير وضعيت اشتغال (آموزگاري در برابر خانه داري) نمي تواند قدرت پيش بيني اعتماد به نفس زنان متاهل را به طور معناداري افزايش دهد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که اشتغال زنان نقش مهمي در تامين اعتماد به نفس آن ها دارد، اما متغيرهاي سطح تحصيلات، سن و تعداد فرزندان، اگرچه با اعتماد به نفس زنان متاهل رابطه دارند اما نمي توانند آن را پيش بيني کنند.