محققان دیگری در سال ۲۰۰۰ نتایجی را پیرامون آموزش الکترونیکی و عوامل موثر بر موفقیت آن را مورد شناسایی قرار دادند که عبارتند از: – فناوری؛ از منظرهای سهولت دسترسی و هدایت، طراحی ارتباط و سطح تعاملی. – استاد؛ از منظرهای رفتار با دانشجو، مهارت فنی استاد، تعاملات درون کلاس. – دانشجو؛ سابقه استفاده دانشجو از فناوری اطلاعات “۳]. از نظر آن ها، عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی عبارت بود از: عوامل انسانی، مهارت فنی دانشجو و استاد، نوع نگرش دانشجو و استاد به یادگیری الکترونیکی، سطح مشارکت، تجهیزات و زیرساخت های فنی فناوری اطلاعات [۳]. .

آنها توصیه می نمودند که همه این عوامل در مدلی کلی نگر از طریق انطباق با عناصر یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته شوند. بر طبق مطالعات محققان دیگر، سه متغیر اصلی مؤثر بر محیط یادگیری الکترونیکی عبارتند از: فناوری، مشخصه های استاد و مشخصههای دانشجو، تحقیق دیگری با استفاده از نظرخواهی بر روی ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از یادگیری الکترونیکی به این نتیجه ختم شد که سه نیروی راهبری برای یادگیری الکترونیکی عبارتند از:

فناوری اطلاعات، تقاضای بازار و واسطه های تحصیلی مانند دانشگاه ها. در تلاش برای ایجاد یک مؤسسه آموزشی که پیش شرط لازم برای اجرای موفقیتآمیز یادگیری الکترونیکی است، آقای گاویداسمی ۷ الگوی کیفی یادگیری الکترونیکی را مطرح می کند که عبارتند از: حمایت سازمانی، توسعه دوره ها و رشتهها، یادگیری و یاددهی، ساختار رشته و دوره ی آموزشی، پشتیبانی دانشجو، پشتیبانی دانشکده، ارزیابی و تخمین [۵]. بر مبنای مطالعات گسترده توسط بایلور و ریتچ عامل با فناوری های آموزشی، وابسته و مرتبط شناخته شدند که عبارتند از:

برنامه ریزی، رهبری، تنظیم برنامه آموزشی، پیشرفتهای حرفهای، کاربرد فناوری، صداقت استاد برای تغییر، استفاده از رایانه توسط استاد خارج از مدرسه که این عوامل به ۵ معیار وابسته می باشند: قابلیت و توانایی فناورانه استاد، یکپارچگی فناورانه استاد، روحیه و نگرش استاد، تأثیر بر فراگیری محتوا توسط دانشجو، فراگیری مهارتهای فکر کردن با نظم بیشتر. همچنین استفاده مؤثر و کارا از فناوری اطلاعات در ارائه مؤلفه های یک رشته مبتنی بر یادگیری الکترونیکی از عوامل مهم و حیاتی برای موفقیت و پذیرش آن توسط دانشجویان است. صاحب نظرانی چون کولیس و ویلیس معتقد بودند اجرای آموزشی فناوری اطلاعات است که کارایی یادگیری الکترونیکی را تعیین می کند.