سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده نجمه منتظری – گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تب
رضا خردمند – گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تب
کیوان محموداقدمی – گروه فوتونیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تب

چکیده:

در سیستم مورد مطالعه کنترل طرح های نوری حرارتی در میکرو مشدد نیم هادی با ساختار چاه های کوانتومی چند گانه بررسی شده است، بطوری که به ساختار پرتو نگه دارنده همدوس تابانده ایم. با در نظر گرفتن معادله دمایی، ناپایداری هوپف ایجاد می شود که خود منجر به ایجاد طرح های حرکتی خود به خودی می شود. در این مقاله با استفاده از ماسکجریان به کنترل وسوئیچ زنی راستای طرح حرکتی ایجاد شده در سیستم پرداختیم، با کاهشزمان تاثیر ماسکجریان به زمان حداقل۰٫۱ ms دست یافتیم و در عین حال راستای طرح هدف را با سمت گیری برایند بین ماسکو طرح خودبه خودی اولیه تخمیین زده شد.