سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه آقائی فر – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران؛ دان
رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ، تبریز- ایران

چکیده:

تولید طرحهای نوری در میکرومشددهای نیمه هادی با پیکربندی فعال مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا ابتدا جوابهای پایای همگن بدیت آمده و با تعیین نواحی ناپایدار سیستم ، طرح های نوری مختلف تحت شرایط فیزیکی مطلوب در چنین سیستم هایی ایجاد شده اند. در نهایت از روش اختلال فاز برای کنترل و دوران این طرحها استفاده گردید و با این روش توانستیم در نهایت سوئیچ های تمام نوری ایجاد کنیم.