سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوسن صالح پور – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران – شرکت تأسیسات فرآوری اورانیوم ایر
ندا فرداد – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران – شرکت تأسیسات فرآوری اورانیوم ایر
سیدعلی آذین – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران – شرکت تأسیسات فرآوری اورانیوم ایر
فرهاد گلفام – جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران – شرکت تأسیسات فرآوری اورانیوم ایر

چکیده:

اسید هیدروفلوریک (HF) به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله در تاسیسات فراوری اورانیوم مورد استفاده قرار می گیرد . مواجهه و سوختگی با HF یک مشکل تشخیصی و درمانی برای فرد مواجه ه یافته و یا عدم آگاهی کافی پزشک از نوع مواجهه و درمان مناسب ایجاد می کند که بی توجهی به آن می تواند موجب عوارض جبران ناپذیری گردد . در این مطالعه که یک بررسی
دوره ای بوده و ۷۴ نفر از شاغلین شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان که طی مدت شش ماه به علت مواجهـه بـا HF در مرکز درمانی سایت تحت مراقبت قرار گرفتند انجام پذیرفته است . اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکـز درمـانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم %۲/۵ و یا محلول بنزالکونیوم کلراید بوده است . داده هـا بـا اسـتفاده از پرسشنامه خودایفا و پر سشنامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد در خصوص کمیت و کیفیت آموزش های ارائه شده نیاز به توجه و تاکیـد بیشتری وجود دارد و البته این موضوع که بیش از %۸۰ سوختگی ه ا از نوع درجه یک بوده و در پیگیری هـای بعـدی عـوارض قابل توجهی مشاهده نشده است ، نشان می دهد که اقدامات اولیه در محل وقوع سوختگی و نیز مرکز درمانی نسبتا قابل قبول بوده و استفاده از درمان اختصاصی به ویژه با ژل گلوکونات کلسیم فراهم شده می تواند مؤثر واقع شود .