سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا جاهد مطلق – استاد یار
مهدی حمزه ای – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

عملکرد موتور پیکان ١٦٠٠ به سه روش، سیکل استاندارد هوا، استفاده از نمودارهای سوخت و احتراق و سیکل واقعی سوخت و هوا بررسی شده و نمودارهای دما و فشار گاز داخل سیلندر بر حسب زاویه گردش میل لنگ رسم می گردد . برای به دست آوردن سایر بار گذاری های مر بوطه، بادامک مورد استفاده در خودرو پیکان ١٦٠٠ مورد بررسی قرار گرفته و نمودار جابجایی، سرعت و شتاب تایپت رسم می شود . سپس سوپاپ هوا با نرم افزار ANSYS مدل شده و با انجام یک تحلیل حرارتی و بدست آوردن توزیع دمائی در سوپاپ، ضمن تعریف کلیه خواص ماده به صورت وابسته به دما در چهار
وضعیت الف : زمان ورود سوخت، ب : لحظه تماس سوپاپ با نشیمنگاه موقع بسته شدن، ج : زمان انفجار سوخت، د : زمان خروج دود . تحلیل ترموالاستیک (غیر مستقیم ) به همراه تماس به صورت غیر خطی انجام می شود و با توجه به نحوه توزیع تنش بدست آمده در این موقعیت ها، حالت بحرانی مشخص می گردد. درانتها آنالیزمودال برای بدست آوردن فرکانسهای طبیعی وشکل مود ارتعاشی سوپاپ
انجام می شود .