مقاله سياست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادي ايران و افريقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: سياست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادي ايران و افريقا
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افريقا
مقاله ايران
مقاله تعامل سازنده
مقاله روابط اقتصادي
مقاله سياست خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرخاني ابومحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارغواني پيرسلامي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله تشريح و تبيين چرايي ضرورت بسط مناسبات ميان ايران و افريقا در مسير اقتصادي است. طرح سياست تعامل سازنده همراه با سياست تعاملي ضدنظام سلطه به عنوان راهبرد کلان سياست خارجي دولت نهم و دهم و درنتيجه افزايش جايگاه و موقعيت جهان درحال توسعه براي نقد اصول و مباني حاکم بر نظام بين الملل کنوني باعث شده است تا در مقطع فعلي در قالب تعامل جنوب ـ جنوب، روابط با افريقا واجد اهميت فراواني شود. ازاين رو موقعيت اين منطقه با تعدد کشورها و ظرفيت هاي نهادي و اقتصادي باعث شده است تا جمهوري اسلامي در راستاي اهداف کلان خود ديپلماسي عمومي را به عنوان ابزار اصلي در بهره گيري از موقعيت افريقا به کار بندد. اين درحالي است که نگاه اجمالي به شرايط افريقا و نياز مبرم آن به توسعه از يک سو و نيز نحوه تعامل قدرت هاي درحال ظهور با کشورهاي اين قاره از سوي ديگر نشان مي دهد که قدرت نرم ايران در رابطه با افريقا نيازمند تقويت مناسبات و تعاملات اقتصادي است. بنابراين ديپلماسي عمومي ايران و نيز اقتصاد درحال توسعه کشور ناگزير از توجه به پيوندهاي اقتصادي با اين منطقه در کنار روابط سياسي است.