مقاله سياست خارجي و بحران هاي داخلي حکومت محمدرضا پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: سياست خارجي و بحران هاي داخلي حکومت محمدرضا پهلوي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشروعيت
مقاله ديپلماسي
مقاله توازن سياسي
مقاله ديکتاتوري
مقاله استبداد شخصي
مقاله جنگ سرد
مقاله بحران
مقاله حاکميت ملي
مقاله منافع ملي
مقاله موازنه مثبت
مقاله موازنه منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي صوفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيوستگي تحولات ايران با رويدادهاي جهاني و بازيگران اصلي صحنه بين المللي در تاريخ معاصر، به قدري گسترده است که بي توجهي و ناديده گرفتن آن، شناخت دقيق و درک صحيح از اتفاقات گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي را غيرممکن مي سازد. ازاين رو، آنچه رويدادهاي دوران محمدرضا شاه را در ارتباط گسترده و پيچيده تري با نظام بين المللي قرار مي دهد، جنگ سردي است که ميان دو جهان کمونيسم و سرمايه داري حاکم شده بود و کشور ايران نيز در کانون اين منازعات بين المللي قرار داشت. لذا رويدادهايي از جمله بحران تخليه ايران در پايان جنگ جهاني دوم، ملي شدن صنعت نفت و متعاقب آن کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قيام پانزده خرداد ۱۳۴۲ و در نهايت پيروزي انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ را نمي توان جدا از سياست هاي بين المللي و گرايش هاي سياست خارجي ايران مورد تجزيه و تحليل قرار داد. از اين رو، در اين مقاله سعي شده است رويدادهاي داخلي ايران که به مثابه حلقه هاي زنجير به هم مرتبط و متصل هستند در پيوند با متغيرهاي بين المللي و تاثيرگذار بر وقايع ايران تبيين گردد. بنابراين، درمجموع بحران هاي حکومت شاه به چهار بخش تقسيم شده است که عبارت اند از:
۱٫ بحران مشروعيت سياسي (وجاهت سياسي)؛
۲٫ بحران مشروعيت مذهبي (وجاهت مذهبي)؛
۳٫ بحران مشروعيت اقتصادي (وجاهت اقتصادي)؛
۴٫ بحران مشروعيت بين المللي (وجاهت بين المللي)؛
لذا، از آنجايي که تفکيک اين بحران ها در سرنوشت نهايي حکومت شاه از هم ممکن نيست و عامل خارجي نيز در پيدايش و تشديد اين بحران ها نقش عمده اي داشته است و نيز به منظور نتيجه گيري نهايي از بحث، رويدادها تا آستانه انقلاب دنبال شده است تا هم زمينه هاي شکل گيري قيام پانزده خرداد شناخته شود و هم تاثير مستقيمي که اين قيام بر رويدادهاي بعدي، به ويژه انقلاب ۱۳۵۷ گذاشته است آشکار گردد.